แผนกที่ขอ OT
v
เวลาทำงาน
v
ประเภท OT
v
เวลาเริ่ม OT
v
วันที่ทำ OT
v
เวลาเลิกงาน OT
v
เหตุผลในการทำ OT
#
รหัสพนักงาน [Filter]
ชื่อ [Filter]
นามสกุล [Filter]
ตำแหน่ง [Filter]
แผนก [Filter]
ฝ่าย [Filter]
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
No data to display
 
# รหัสพนักงาน ชื่อ ตำแหน่ง นามสกุล แผนก ประเภท OT เวลาเริ่ม OT เวลาเลิกงาน OT เหตุผลในการทำ OT
No data to display