Leave Online Report
ชื่อ - นามสกุล :  แผนก :  ฝ่าย : 
ตำแหน่ง : ประเภท : วันที่เริ่มงาน :
อายุงาน :  ปี   เดือน   วัน  
ออกราย Excel หน้าประวัติการลางาน
ขั้นตอนการลางาน
ประวัติการลางาน
v
 
 
 
หมายเหตุ
1. การเลือกลาป่วยไม่ได้รับเงิน ใช้ในกรณีที่ป่วยกับบริษัทเกิน 30 วัน และต้องมีใบรับรองแพทย์
    ตามที่บริษํทกำหนด นำมายื่นเป็นหลักฐานในการลาทุกครั้ง
2. พนักงานที่เข้ากะกลางคืนโดยมีเวลาเริ่มงาน และเวลาเลิกงานเป็นคนละวันกัน เช่น เริ่มงาน 2 ทุ่ม
    วันที่ 25/06/2011 และ เลิกงานตี 5 วันที่ 26/06/2011
    2.1 กรณีลางานเต็มวัน 1 วัน หรือลาเป็นชั่วโมง ให้เลือกลาเป็นเป็นวันที่ 25/06/2011
           ถึงวันที่ 25/06/2011
    2.2 กรณีลางานเต็มวัน 2 วัน ให้เลือกลาเป็นเป็นวันที่ 25/06/2011 ถึงวันที่ 26/06/2011
 
 
 
 
 
    
v
   
v
 
v
v
   
   
v
v
   
   
   
  
ชื่อ - นามสกุล แผนก ตำแหน่ง
No data to display

  
ชื่อ - นามสกุล แผนก ตำแหน่ง
No data to display
   
 
บันทึกข้อมูล
 
เคลียร์หน้าจอ